Conto Rangkaian Acara Bahasa Sunda

 

Assalamu¶alaikum Wr. Wb.

 

Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama¶ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah. Ash-shalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi washahbihi wa maw walah, amma ba¶du.

 Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu MahaKawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpulriung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana.Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin.Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyananyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umatsadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin.Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir didieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan kukulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapetoku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi kaahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara.Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta :

Kahiji,

bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur¶an.

Kadua,

sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia

Katiluna,

biantara

Kaopat,

unjukan paturay tineung

Kalima,

ngadugikeun tutungkusan

Kagenep,

béwara juara

Katujuh,

hiburan

Kadalapan,

du¶a/tutup.Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan

basmallah

sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimahbasmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

 

Atuh masih kénéh dina raraga bubuka, supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaringbarokah, mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci AlQur¶an. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an, sim kuring ngahaturanan ka Patugas.(

atugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. Sabada tutas, panata calagara neruskeunnataan acara

)Para wargi sadaya, réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. Pamudah-mudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tinadawuhan Allah, urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar ayadina ridlo Allah SWT, amin.Ngalincak kana acara anu kadua, nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anungaluluguan ieu acara. Ka pupuhu panitia, atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan.(

pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna

)Dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia, anu parantos ngabéjérbéaskeunundek-undak kereteg manahna, kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. Atuhaterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Kanggo biantara anukahiji, anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Jawa Barat,nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. Mangga kanggo biantara kahiji simkuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari, ka Kersana BapaHaji Moh. Hayat  Arifin, sumangga dihaturanan «..Assalamu µalaikum wr. wb.Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururianfusina wa min sayyiati a¶malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu falahadiyalah.Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan µabduhu warosuluhu, la nabiya ba¶dah.Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita,urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu MahaGofur.Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku AllohSWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieupamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umatmuslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kananaon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.

 

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wanabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé kakulawargina, ka para sohabatna, ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anutumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir.Amin.Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos kasim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan.Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anuparantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anukalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasadipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci,pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipiridoku Alloh SWT. Amin.Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urangsadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung kuwargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu¶a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntangtanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhnakapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupinangaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur jurupantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadonaendog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna tejamentrangan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupami Cép Tatateras kagémbang kapéngpéongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék, itu purunieu daék, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.Dina danget ieu, Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduh maksud hoyongmungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rék muru ka balé nyungcung,manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung.Dina ieu kasempetan, kalayan kasakséni ku wargi-wargi, ogé diwuwuh ku para sepuh, simkuring seja nyanggakeun pun anak, Cép Tata, ka ramana Néng Titi, pangersana Bapa SastraWiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu.Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit, hususna ka Néng Titi, ti danget ieu Bapa sareng Ibusalaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, titengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami.Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anusawaktos-waktos sok jiga surutu.

 

Kalihna ti éta, Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Mungieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi, nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongotkawas marmot, nu ngaréngkol osok ngompol.Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran:Karéta nyorang tanjakanjalanna maju ka kidul.(Wios) Cép Tata teu cacandakan,asal étana bedegul.Saur Cép Tata, éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit, dicacandak ti bubudak,nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipaké pamikul bengkung, dianggo pangérétbingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Manawi di dieu mahtiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi, dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadipamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.Bapa kalih ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Néng Titi, wiréhna CépTata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuningsepi harti tuna harta, suwung ku kaweruh. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri, dirérét tinalégégna sanés légég Bapa Lebé, masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti parasepuhna, malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep kuurang sadaya.Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mahngaleut

 

ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nanging ngaleut téhhenteu leubeut ku tanggeuyan, ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Ngabringna henteu rimbilku jingjingan. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang, indit sirib ngaligincing. Éta cenah ayanu

 

kajingjing sakedik, kabantun bari ngalangkung, duka naon. Duka artos sapésér duka kaénsacewir. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi, tamba isin ngaligincing.Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi, hidep duaan téh mangrupisekar 

 

munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Bébér layar tarik jangkar, ngarancanamungkas mangsa lalagasan, sapuk rék muru ka

 

balé nyungcung. Mugi-mugi pamaksadan hidepduaan sing tiasa tinekanan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga.Sabada diwalimahan, mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nungarunggunuk kawas dukuh, ngarandakah kawas manjah, ngaréndékéh kawas séréh. Sing ayemtengtrem kutaraharja. Runtut raut sauyunan, sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobotsapihanéan. Ka cai jadi saleuwi

 

ka darat jadi salebak. Ka cai sing getol mandi, ka darat sing getolsolat. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh, silih kojayan ku kanyaah, titih rintih mupusti rasa

 

kaasih, tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Sing jauh tina salingkuh, guyub akur sauyunan, ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah.Bapa miwah ibu, hadirin

 

palawargi hormateun sim kuring, rupina pisanggem sim kuring urangcekapkeun sakitu waé. Mugi agung cukup lumur, jembar hapuntenna anu diteda

,

bilih langkungsaur bahé carék. Bilih aya budi anu kajingjing ti

 

tepis wiring, basa anu kacandak ti padésaan.Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah, kabentur tuur kabéntar taar, kababuk punduk 

 

kapangkék kélék, kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Hapuntenna anu kasuhun.Pamungkas pisanggem, hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana.Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu¶alaikum wr. wb.

Seren Sumeren 

Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatuwassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin, Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iinBapa «««««.. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeunadi dieu, kawakilan ku «««««««««««.. jaler istri, nyanggakeun haturan sumpingdisarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping.Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta««««««««««««««, anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Lajengdipasrahkeun pisan, atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda, binarunganbingah amarwatasuta, bingah anu taya hinggana. Kitu deui cacandakanana, sanaos henteu diantos-antos, ditampi pisan, henteu diteundeun dihandap-handap estu disuhun dina embun-embunan, sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana kabarudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna.Sawangsulna, mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieupanampian ka nu sarumping, boh sipatna, boh carana, tata sinareng basana matak ngajaheutkeunmamanahan. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian,mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami, nanging kumahamung sakieu nya kaayaaan. Pungkasing pihatur, sami-sami neneda, mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwahpamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim, sarta kengingsapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s.a.w., lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpakuciwa.Wabillahi taufik wal hidayah.Wassalamualaikum Wr. Wb. Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatu

 

wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin, Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu, sim kuring atas namikulawargi bapa ««««««««««««««««.. rawuh rombongan, disarengan ku mujisyukur ka Gusti nu Maha Agung, ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghankapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapagdi hiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga,malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. Estu matak tingtrim kana ati, matak betah kana manah anu nyemah. Mugia pangbagea anu dadasarna kuikhlas kabingah nembe, tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeunsilaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Sareng kulawargi ti««««««««««.., bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Amiin. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna,bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nujumeujeuhna baladeur, anu tangtos bakal seueur kalepatanana, utamina tata titi duduga peryogana.Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah,kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. Palawargi anu mulya.Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi, nincak mangsanabalaka nguningakeun pamaksadan. Ku kituna mah kantenan, raos rek mobok magih gorowong,rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the, margi asa piraku ti««««««««.. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud, pamohalan anggang-anggangditeang ka ««««««««««««.. upami teu aya pamaksadan, tebih ge pasti disungsimargi aya nu dipilari. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. Sakalih, Insya Allah sim kuring sejabalaka.Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahimka parawargi sadaya di dieu, margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit, cikal bakal sim kuringsarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat, teu aya sanes seja jajap pun««««««««««««««««««. Anu wastana «««««««««««««kadeudeuh bapa ««««««««««««««. Sakalih, anu numutkeun selenting bawaningangin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. Putrika asih bapa ««««««««««. Miwah ibu.Wartosna heubeul silih pikatineung, lawas silih pikamelang, bungbuna karujuk sepuh, samarajiad ti sobat sadaya, cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Malihanparantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««..Insya Allah sejana bade diakadan.Kumargi kitu, mugi kasaksi ku sadaya, danget ieu sim kuring atas namina kulawargi««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun, nya ieu««««««««««««««««. Ka pangersa bapa «««««««««««««..sakulawargi, saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampalrambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampilajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

 

Alhamdulillahilladzi aujaba µalaina bil jama'ah wa nahana µanit tafaruqi wal µadawah. Ash-shalatu was salamu µala rasulillah, sayyidina Muhammadibni µabdillah wa µala alihi washahbihi wa maw walah, amma ba'du.

 Sugrining puji kasangga ka Gusti Nu Maha Suci, sadaya puja kasangga ka Pangéran Nu MahaKawasa. Kalayan qudrot sareng irodat Mantenna urang sadaya dina danget ieu tiasa kumpulriung, amprok jonghok, hempak merperbayaksa dina tempat anu kalintang nyugemakeunana.Mudah-mudahan hibar barokah kalih maghfiroh Allah SWT ginuluran ka urang sadaya, amin.Teu hilap shalawat kalih salam mugia dilélérkeun ka panutan alam, manusia anu pangmulyananyatana habibana wa nabiyyana Muhammad SAW, katut kulawargina, para sahabatna oge umatsadayana anu turut, tumut kana ajaran anjeunna dugi ka poé kiamah, amin.Hadirin anu sami linggih, dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.Kiwari manjing lingsirna wanci, ayeuna ninggang lugayna mangsa. Urang sadaya anu hadir didieu baris ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung kelas XII anu diluluguan kukulawarga besar Madrasah Aliyah YPK Cijulang. Nya jisim kuring pisan dina danget ieu kapetoku kolot-kolot, kapapancénan ku sékésélér panitia kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi kaahir, ti awal dugi ka tutasna ieu acara.Dupi acara anu badé kapidangkeun dina acara ieu nyaéta :

Kahiji,

bubuka, anu diantawisna dieusi ku galindengna ayat-ayat suci Al Qur'an.

Kadua,

sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia

Katiluna,

biantara

Kaopat,

unjukan paturay tineung

Kalima,

ngadugikeun tutungkusan

Kagenep,

béwara juara

Katujuh,

hiburan

Kadalapan,

du'a/tutup.Supados henteu nyakolong teuing kana waktos, mangga ieu acara urang buka ku µaosan

basmallah

sasarengan. BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. Ku ngalangkungan kalimahbasmallah nembé ieu acara parantos dikawitan kalawan resmi.

 

Atuh masih kénéh dina raraga bubuka, supados ieu acara langkung-langkung ginuluran hibaringbarokah, mangga urang sami-sami ngaregepkeun kana galindengna aosan ayat-ayat suci AlQur¶an. Kalayan anu baris mancén tugas maos Al Qur¶an, sim kuring ngahaturanan ka Patugas.(

atugas ngagalindeng maos Al-Qur¶an dugi ka tutas. Sabada tutas, panata calagara neruskeunnataan acara

)Para wargi sadaya, réngsé galindengna Ayat-ayat Al Qur¶an anu parantos di¶aoskeun. Pamudah-mudahan ku ngalangkungan aosan ayat anu nembé barokah tina amanah anu dipopoyankeun tinadawuhan Allah, urang sadaya masing tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar ayadina ridlo Allah SWT, amin.Ngalincak kana acara anu kadua, nyaéta sanduk-sanduk papalaku ti pupuhu panitia anungaluluguan ieu acara. Ka pupuhu panitia, atanapi anu ngawakilanana sumangga dihaturanan.(

pupuhu panitia ngalaksanakeun pancénna

)Dulur-dulur anu sami rawuh, baraya anu sami lenggah.Réngsé parantos anduk-sanduk papalaku di pupuhu panitia, anu parantos ngabéjérbéaskeunundek-undak kereteg manahna, kalayan kamafhum tur kamaklum ku urang sayadana. Atuhaterasna urang lajengkeun kana acara anu anu saterasna nyaéta Biantara. Kanggo biantara anukahiji, anu sakawitna diancokeun kanggo pengawas pendidikan agama Prov. Jawa Barat,nanging Bapak Pengawas ku anjeun rupina aya pamengan. Mangga kanggo biantara kahiji simkuring ngahaturanan ka Kasepuhan Pupuhu Yayasan Pendidikan Kalangsari, ka Kersana BapaHaji Moh. Hayat  Arifin, sumangga dihaturanan «..Assalamu µalaikum wr. wb.Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nastai¶nuhu wa nastagfiruhu wa na udzubillahi min syururianfusina wa min sayyiati a¶malina. Mayyahdzillahu fala mudzilallah wama yudlilhu falahadiyalah.Asyhaduanla ilaha illalah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan µabduhu warosuluhu, la nabiya ba¶dah.Puji anu janten mimiti ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci. Puja minangka bubuka carita,urang sanggakeun ka Pangéran Nu Murbeng Alam, kalayan sukur kapihatur ka Alloh Nu MahaGofur.Alhamdulillah wa syukrillah wa µala ni¶matillah, dina dinten ieu anu dimulyakeun ku AllohSWT, urang sadaya parantos dikersakeun ku Manten-na tiasa kempel ngariung dina ieupamaksadan, dina raraga nyambungkeun tatali silaturahmi antawis papada urang salaku umatmuslim. Atuh kalihna ti éta, urang ngariung téh seja nyakséni kalayan ngadorong ku du¶a kananaon rupi anu dipimaksad ku sohibul makosid sakulawargi.

 

Solawat sinareng salam mugi-mugi dikocorkeun ka jungjunan urang sadaya, habibana wanabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kalayan mugi-mugi dikocorkeun ogé kakulawargina, ka para sohabatna, ka tabi¶in tabi¶atna kalebet urang sadaya kaom muslimin anutumut kana ajaranana. Pamugi urang sadaya kalebet umat anu kénging syafaat di yaumil ahir.Amin.Bapa kalih Ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Langkung ti payun ngahaturkeun réwu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos kasim kuring kanggo cumarios dina ieu pasamoan.Hatur séwu nuhun utamina kasanggakeun ka pangersa Bapa Sastra Wiguna sakulawargi anuparantos ngangken kalayan nampi ka sim kuring sinareng rombongan, ku panampian anukalintang nyugemakeunana. Abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana. Teu aya anu tiasadipisanggem iwal ti seja menekung ka Nu Maha Agung, ngamugi-mugi ka Gusti Nu Maha Suci,pamugi rupining kasaéan Bapa Sastra Wiguna sakulawargi sing janten amal soléh anu dipiridoku Alloh SWT. Amin.Bapa miwah ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring, sakumaha anu kauninga ku urangsadaya, wiréhna pun anak Cép Tata dongkapna ka dieu diwuwuh ku parasepuh, duriung kuwargi-wargi, dijajap ku pirang-pirang pidu¶a, kantenan sanés lantung tambuh laku sanés léntangtanpa béja. Nanging aya maksud kolbu nu dituju, aya maksad manah anu diseja. Wiréhnakapungkur sabadana pun anak, Cép Tata, patepang anu munggaran sareng Néng Titi, rupinangaraos kapetik ati kapentang asmara cinta. Bubuhan Néng Titi apan sakitu sieupna. Saur jurupantun mah geulisna bawa ngajadi éndahna bawa ti kudrat. Dedeg sampé rupa hadé. Gadonaendog sapotong, beungeutna ngadaun seureuh, irungna kuwungkuwungan, tarangna tejamentrangan. Diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenjang. Pantes saupami Cép Tatateras kagémbang kapéngpéongan. Atuh kaleresan diwuwuh ku batu turun keusik naék, itu purunieu daék, dugi ka pasini jangji hoyong cacap jatukrami.Dina danget ieu, Cép Tata téh rupina seja maheutkeun jangji pasinina, gaduh maksud hoyongmungkas alam lalagasan, ngancik di alam rimbitan, teteg jejem rék muru ka balé nyungcung,manawi aya rido ti Gusti Nu Maha Agung.Dina ieu kasempetan, kalayan kasakséni ku wargi-wargi, ogé diwuwuh ku para sepuh, simkuring seja nyanggakeun pun anak, Cép Tata, ka ramana Néng Titi, pangersana Bapa SastraWiguna kanggo ditikahkeun dina danget ieu.Atuh ka Bapa Sastra W iguna sarimbit, hususna ka Néng Titi, ti danget ieu Bapa sareng Ibusalaku sepuhna nyanggakeun Cép Tata, ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal, titengah tina pangkonan. Nyanggakeun rambutna salambar, getihna satétés, ambekanana sadami.Nyanggakeun ti luhur saujung ketu, ti handap saujung sapatu, di tengahna anu kitu, anusawaktos-waktos sok jiga surutu.

 

Kalihna ti éta, Cép Tata dongkapna ka dieu téh éstuning henteu jangjang henteu jingjing. Mungieu wé saurna nu dibantun téh mung sarupi, nyaéta nu ngaringkuk kawas kuuk, nu bosongotkawas marmot, nu ngaréngkol osok ngompol.Numawi Cép Tata teras ngaréka sisindiran:Karéta nyorang tanjakanjalanna maju ka kidul.(Wios) Cép Tata teu cacandakan,asal étana bedegul.Saur Cép Tata, éta nu bedegul lir doran pacul téh tos ngukuntit ti aalit, dicacandak ti bubudak,nanging éstu teu acan pisan digolangkeun. Bubuhan dipaké pamikul bengkung, dianggo pangérétbingkeng, dianggo tihul teu hurung. Numawi teras dibantun wé ka dieu. Manawi di dieu mahtiasa dimangpaatkeun ku Néng Titi, dianggo geusan nyiptakeun kabagjaan lahir batin. Jadipamatri asih laki rabi dina ngambah sagara rumah tangga.Bapa kalih ibu, hadirin palawargi hormateun sim kuring!Sateuacanna nampi kana ieu pamaksadan, pamugi kauninga utamina ku Néng Titi, wiréhna CépTata téh mung jangkung luhur salirana wungkul. Ditilik tina harti sareng hartana mah éstuningsepi harti tuna harta, suwung ku kaweruh. Atuh ditilik tina rigigna sanés rigig santri, dirérét tinalégégna sanés légég Bapa Lebé, masih kénéh meryogikeun pangatik sareng pangdidik ti parasepuhna, malah mandar tiasa ngawangun rumah tangga sakinah sakumaha anu dipiharep kuurang sadaya.Bapa kalih Ibu, dongkapna sim kuring sareng rombongan ka ieu tempat téh katingalna mahngaleut

 

ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Nanging ngaleut téhhenteu leubeut ku tanggeuyan, ngembat téh teu rébo ku cacandakan. Ngabringna henteu rimbilku jingjingan. Éstuning keupat eundang ngadaleungdang, indit sirib ngaligincing. Éta cenah ayanu

 

kajingjing sakedik, kabantun bari ngalangkung, duka naon. Duka artos sapésér duka kaénsacewir. Éta mah haturan waé kanggo Néng Titi, tamba isin ngaligincing.Minangka pangjajap pangjurung laku ka Cép Tata sareng Néng Titi, hidep duaan téh mangrupisekar 

 

munggaran anu mekar mangkakna pinuh ku harepan. Bébér layar tarik jangkar, ngarancanamungkas mangsa lalagasan, sapuk rék muru ka

 

balé nyungcung. Mugi-mugi pamaksadan hidepduaan sing tiasa tinekanan. Sing teteg henteu galideur dina nyorang paneka rumah tangga.Sabada diwalimahan, mugi-mugi hidep duaan sing tiasa ngawangun rumah tangga nungarunggunuk kawas dukuh, ngarandakah kawas manjah, ngaréndékéh kawas séréh. Sing ayemtengtrem kutaraharja. Runtut raut sauyunan, sareundeuk saigel sabata sarimbagan sabobotsapihanéan. Ka cai jadi saleuwi

 

ka darat jadi salebak. Ka cai sing getol mandi, ka darat sing getolsolat. Sing tiasa silih simbeuh ku kadeudeuh, silih kojayan ku kanyaah, titih rintih mupusti rasa

 

kaasih, tebih tina hiri dengki anggang tina pacéngkadan. Sing jauh tina salingkuh, guyub akur sauyunan, ngawangun rumah tangga nu sakinah mawadah wa rohmah.Bapa miwah ibu, hadirin

 

palawargi hormateun sim kuring, rupina pisanggem sim kuring urangcekapkeun sakitu waé. Mugi agung cukup lumur, jembar hapuntenna anu diteda

,

bilih langkungsaur bahé carék. Bilih aya budi anu kajingjing ti

 

tepis wiring, basa anu kacandak ti padésaan.Bilih aya nu kabadug kalbu kagedag manah, kabentur tuur kabéntar taar, kababuk punduk 

 

kapangkék kélék, kaciwit imbit katajong tonggong sareng bobokong. Hapuntenna anu kasuhun.Pamungkas pisanggem, hatur séwu nuhun kana sanéskawis perhatosanana.Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu¶alaikum wr. wb.

Seren Sumeren 

Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatuwassalaamu alla sayyidina Muhammadin khootaminnabiyyin, Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iinBapa «««««.. miwah Ibu ««««««« sinarengan para wargi anu sami kempel ayeunadi dieu, kawakilan ku «««««««««««.. jaler istri, nyanggakeun haturan sumpingdisarengan ku laksa keti kabingahan ka sadaya nu sarumping.Kawuwuh-wuwuh disarengan bari nyandak pipangantenen pameget wasta««««««««««««««, anu diajeng-ajeng pisan siang kalayan wengi. Lajengdipasrahkeun pisan, atuh kantenan ditampi ku asta kalih kasuhun kalingga murda, binarunganbingah amarwatasuta, bingah anu taya hinggana. Kitu deui cacandakanana, sanaos henteu diantos-antos, ditampi pisan, henteu diteundeun dihandap-handap estu disuhun dina embun-embunan, sarta mugi-mugi janten kamangpaatanana kabarudak miwah urang sadaya anu janten sepuhna.Sawangsulna, mugi ageung sih hapunten dina sagala kakirangan miwah kajanggalan dina ieupanampian ka nu sarumping, boh sipatna, boh carana, tata sinareng basana matak ngajaheutkeunmamanahan. Kitu deui dina jamuanana anu sanget mung sakadarna pisan tebih tina kautamian,mugi ulah kirang-kirang nya ngahapunten kawantos sanes pisan kirang upami, nanging kumahamung sakieu nya kaayaaan. Pungkasing pihatur, sami-sami neneda, mugi-mugi barudak anu bade jatukrami miwahpamaksadan sepuhna sadaya diijabah ku Gusti Allah anu sipat rahman rahim, sarta kengingsapaat ti kangjeng Nabi Muhammad s.a.w., lulus mulus lunglur-langsar beres-roes laksana tanpakuciwa.Wabillahi taufik wal hidayah.Wassalamualaikum Wr. Wb. Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatu

 

wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin, Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu, sim kuring atas namikulawargi bapa ««««««««««««««««.. rawuh rombongan, disarengan ku mujisyukur ka Gusti nu Maha Agung, ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghankapalawargi didieu wirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapagdi hiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselang kembang kananga,malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribumi nampi rombongan nu sumping. Estu matak tingtrim kana ati, matak betah kana manah anu nyemah. Mugia pangbagea anu dadasarna kuikhlas kabingah nembe, tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreud mageuhkeunsilaturahim antawis kulawargi ti «««««««. Sareng kulawargi ti««««««««««.., bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Amiin. Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan teh lumayan seueurna,bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja wae nanging katambih ku murangkalih anu nujumeujeuhna baladeur, anu tangtos bakal seueur kalepatanana, utamina tata titi duduga peryogana.Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirang munasabah,kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuring sadayana. Palawargi anu mulya.Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi, nincak mangsanabalaka nguningakeun pamaksadan. Ku kituna mah kantenan, raos rek mobok magih gorowong,rek naek mendak taraje nguping pamundut panata calagara the, margi asa piraku ti««««««««.. dijugjug upami teu aya anu dipimaksud, pamohalan anggang-anggangditeang ka ««««««««««««.. upami teu aya pamaksadan, tebih ge pasti disungsimargi aya nu dipilari. Ka kulawargi bapa««««««««««««««. Sakalih, Insya Allah sim kuring sejabalaka.Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreud pageuhkeun silaturahimka parawargi sadaya di dieu, margi nya ieu pisan nu jadi bibit buit, cikal bakal sim kuringsarawuh rombongan dongkap ka ieu tempat, teu aya sanes seja jajap pun««««««««««««««««««. Anu wastana «««««««««««««kadeudeuh bapa ««««««««««««««. Sakalih, anu numutkeun selenting bawaningangin parantos lami pakait ati pacantel hate sareng neng«««««««««««««. Putrika asih bapa ««««««««««. Miwah ibu.Wartosna heubeul silih pikatineung, lawas silih pikamelang, bungbuna karujuk sepuh, samarajiad ti sobat sadaya, cindekna mah batu turun kesik naek alias itu purun ieu daek. Malihanparantos aya kasaluyuan ti sadayana reh dina dinten ieu ping ««««««««««««..Insya Allah sejana bade diakadan.Kumargi kitu, mugi kasaksi ku sadaya, danget ieu sim kuring atas namina kulawargi««««««««««««««««««« seja nyanggakeun pipanganteneun, nya ieu««««««««««««««««. Ka pangersa bapa «««««««««««««..sakulawargi, saur tukang pantun te mah ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampalrambutna salambar getihna satetes napasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampilajeng ditikahkeun ka neng ««««««««««««««««. 

 

Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di«««««««««««.. mugi sing sering ngageuing, ulah bosen ngawurukan ulah sudamapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatan sareng pibagjaeun dunyarawuh aheratna.Nanging nyakitu geuning, teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoan sarengkakiranganana, kirang elmu panemuna kirang tata titi duduga peryogana kirang pangalamansareng pamahaman tos kantenan anu disebat harta banda mah estu kirang keneh pisan marginembe bade kokoreh, sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewadedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikul bengkung dianggepangeret bingkeng, lumayan keur pisuluheun.Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teu jingjing teu bawa mah,margi ku parawargi katinggali aya nu nyandak tanggeuyan. Isin upami disebat hiji-hijina mahmargi mung ukur tamba pamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. Ari maksadna mah eta thetilam kadeudeuh tawis asih ti ««««««««««««« kanggo neng««««««««««««««, mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira, nangingniat suci nu maparina, saurna mah : sanes butuh keur sausum, butuh pikeun batur hirup, munwasa saumur-umur seja nyaah salawasna, deudeuh geugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina.Disarengan ku paneda mugia ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt. Parawargi jaler istri anu mulya. Piraku mun gunung tanpa tutugan, walungan tanpa muara, atuihpiraku nu jajap ge kateterasan. Rupina urang cekapkeun sakieu kecap pangjajap sim kuring.Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti««««««««««««««. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga ka parawargisadaya, tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah, bobot pangayon timbang taraju,nyanggakeun ka parawargi sadaya. Panuhun sim kuring rawuh rombongan mugi agungtawakupna jembar hampurana kana sagala rupi kalepatan sareng kakirangan Billahi Sabilil haq.Wasalamualaikum Wr. Wb. RUNTUYAN ACARA SEREN SUMERENCALON PANGANTEN PAMEGET : 1. Bubuka ( ku Panta Acara)2. Biantara pedaran ti sesepuh calon Panganten Pameget3. Biantara panampian ti sesepuh calon panganten Istri4. Seren-sumeren cacandakan, nu diawitan ku Ibu ««««««« nampi salah sawios barangnu disanggakeun ku Ibu «««««««5. Ngadu'a6. Pamungkas Diteraskeun ku acara:a. Silih tepangkeun kulawedet ti calon panganten istri sareng calon panganten Pameget.b. Gunem Catur (ramah-tamah)  I. BUBUKA

 

Bismillaahir rohmaanir rohiimAssalamu'alaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nasta'iinu alla umuurid dunia waddin. Was sholaatuwassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin, Wa aalihi wa shohbihii ajma-'iin.Langkung ti payun, sim kuring kalayan asmana bapak/ibu «««««««««««.Sakulawargi, ngahaturkeun wilujeng sumping ka Ibu miwah Bapa««««« anu jantensepuhna calon panganten Pameget, pon kitu deui ka sugri anu nyarenganana. Tutut gunungkeong reuma sumangga geura gek calik.Pinisepuh, piderekan, para wargi anu sami hadir. Dinten ieu ping «««««««««««.,mangrupi dinten anu kebek ku kabagjaan utamina kanggo kulawargi bapak/ibu ««««..miwah kulawargi ibi/bapa «««««««««.., atuh urang oge anu ayeuna sami-sami riungmungpulung seja ngiring bingah, seja mintinkeun prasetya kawening ati geusan rumojongngandum pangdu'a dina nyakseni pamaksadan anu parantos disimpay ti anggalna ku duakulawargi.Kukituna saparantos reureuh palay, pepes kesang, bada mudun/nanjak ti «««««««.. ka«««««««.., sok sanaos anu sumping parantos sampurasun pon kitu deui pribumi parantosngarampeskeun, nanging supados kahartos naon rupi pamaksadan tatamu, sumangga ka sesepuhrombongan calon panganten pameget dihaturanan ngadugikeun pamaksadanana. II. BIANTARA SESEPUH ROMBONGAN CALON PANGANTEN PAMEGET (didugikeunku bapa «««««««..)   Panata Acara :Hadirin nu ginuluran kabagjaanParantos eces tembres atra maksadna naon rupi anu parantos dikedalkeun ku sesepuh rombongancalon panganten Pameget. Upami kapungkur mah ieu pamkasadan the mung saukur kauninganku sakulawargieun, nanging ayeuna mah urang oge parantos sami-sami nyakseni, uningan kanajujutan pasimpayna dua pamaksadan anu parantos disaluyuan ku kulawargi ibu/bapa «««.Sareng kulawargi ibu/bapa ««««Salajengna sumangga dihaturanan sesepuh ti calon panganten istri kanggo ngadugikeun kedalingpanampian minangka pangwaler kasauran sesepuh calon panganten Pameget tadi.Ka bapa ««««««« dihaturanan kanggo biantara nyuluran ibu/bapa««««««««««. III. BIANTARA SESEPUH CALON PANGANTEN ISTRI Panata AcaraKedaling pamaksadan ti tatamu sareng kedaling panampian ti pribumi, parantos luyu tur adumanis, nyekrup taya nyoledatna. Dua pihakanana parantos maphum sareng surti yen wanci nudipasinikeun, pamaksadan nu diraransang kiwari parantos ninggang ka nyata.Papasrahan nu maning kana panampi, sumangga urang janggelekeun dina wangunan silokaditampina cacandakan ti calon panganten pameget. Pon kitu deui calon panganten pameget,linggihna mugi ngalih ka tempat pihak calon panganten istri«..Sumangga calon panganten pameget ngalih tempat.

 

Salajengna, Ibu ««.. dihaturanan maparinkeun salah sawios barang cacandakanana ka ibu«««««««««Cacandakan anu sanesna, disanggakeun ku anu sanesna tatalepa bae atanapi siring. Hadirin anu mulya.Acara salajengna, sumangga urang sami-sami mapatkeun pangdu'a ka Allah Swt mugia baelumangsungna ieu acara ku MantenNa dijantenkeun hiji amal padamelan nu dipirido kalayandibarokahan. Amiin.Pangdu'a ieu bade dijejeran ku bapa «« sumangga nyanggakeun IV. NGADU'A V. PAMUNGKAS SABADA URANG SAMI-SAMI NGADU'A KA Allah Swt acara resmi seren-sumeren ieuparantos lekasan. Ku kituna sim kuring salaku Panata Acara neda tawakup anu kasuhun tinasagala rupi kakiranganana.Wassalamu'alaikum wr. Wb

 

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Email:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar